PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Elektronik Tebligat Başlıyor

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 6009 sayılı Kanun ile 01.08.2010 tarihinde eklenen 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

 

 

 

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

 

 

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

 

 

Anılan Yasa düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihten buyana konu ile ilgili bu düzenleme yapılmış değildi. Maliye Bakanlığı, nihayet 27.08.2015 tarihinde bu yetkisi kullandı.

 

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148,149 ve 257 nci maddeleri uyarınca, Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetkisini kullanmış ve 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik tebligat uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir.

 

 

 

Söz konusu Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

 

-Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Ancak, bu sistemden daha önce faydalanmak isteyenler, yılbaşını beklemeden aşağıda açıklandığı üzere bildirimde bulunmaları halinde, 01.10.2015 tarihinden itibaren de kendilerine elektronik tebligat yapılabilecektir.

 

 

-Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenler ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler,

olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

 

 

 

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

 

 

 

Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

 

 

 

-Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerin ayrı bir şifre almasına gerek bulunmamaktadır. Başvuru formunda yer alan; “Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğunun işaretlenmesi halinde, mevcut kullanıcı kodu ve şifrenin elektronik tebligat alma işlemlerinde de geçerli olması sağlanmış olacaktır.

 

 

 

 

-213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

 

-Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan Tüzel kişilerin, ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır. Bu durumlar dışında sistemden çıkılması mümkün değildir.

 

 

 

-Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunluluğu getirilenlerden anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanacaktır. Belirlenen yükümlülükleri belirlenen tarihe kadar getirilmemesi, elektronik tebligat sistemine dahil olmayı engellemeyecek ve ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilerek elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanacaktır.

 

 

 

-Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri, Tebliğin yayım tarihi itibariyle, elektronik tebligat uygulaması kapsamında bulunmamaktadır.

 

 

 

-Elektronik Tebligat Sistemi, İdarenin mükelleflere Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebligatta bulunmasına engel değildir, başka bir deyişle sisteme dahil olma zorunluluğu getirilenlere kağıt ortamında da tebliğ yapılabilecektir.

 

 

 

-Anılan Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak, gelir vergisi mükellefleri ise, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde (EK: 2) yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

 

Konunun diğer detayları için 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete'den yayımlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine başvurmanız gerekmektedir.

Saygılar...

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)

 

 

AND SPİCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.